مهر ۳, ۱۳۹۷
لوله کشی

اجراى لوله کشى آب سرد و آب گرم یک ساختمان

اجراى لوله کشى آب سرد و آب گرم یک ساختمان هدفهاى رفتارى: در پایان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند : اصول اجرایى در لوله کشى آب سرد و آب گرم را شرح دهد . چگونگی انتخاب مصالح را توضیح دهد . نکات ایمنی و فنی در لوله کشی آب سرد و آب گرم را توضیح دهد مقررات ملی ساختمانی مربوط به لوله کشی آب سرد و آب گرم رابیان […]
مهر ۵, ۱۳۹۷
جوشکاری لوله با الکترود دستی

جوشکاری لوله با الکترود دستی

جوشکاری لوله با الکترود دستی در دهه های اخیر، صنعت نفت و گازبه دلیل اهمیت بالایی که دارند تبدیل به یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد […]
مهر ۹, ۱۳۹۷
اتصال لوله های پلی اتیلنی تکلایه PEX

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی هدفهاى رفتارى:در پاىان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند: 1ــ لوله های پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٢ــ فیتینگ های پُلی پروپیلنی را تعرىف کند. ٣ــ ابزارهای اتصال لوله ها و فیتینگ پُلی پروپیلنی را توضیح دهید ٤ــ اتصال لوله و فیتینگ پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٥ــ نکات مهم مراحل اجراىی اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی  را تعریف کند ٦ــ لوله و فیتینگ و پُلی پروپیلنی را به یکدیگر اتصال دهد. ٢ــ اتصال لوله و فیتینگ های پلی […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۷
آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی مقاله پیش رو در مورد آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی ، برای مشاهده مطالب با ما همراه […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش