سپتامبر 25, 2018

اجراى لوله کشى آب سرد و آب گرم یک ساختمان

اجراى لوله کشى آب سرد و آب گرم یک ساختمان هدفهاى رفتارى: در پایان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند : اصول اجرایى در لوله کشى آب سرد و آب گرم را شرح دهد . چگونگی انتخاب مصالح را توضیح دهد . نکات ایمنی و فنی در لوله کشی آب سرد و آب گرم را توضیح دهد مقررات ملی ساختمانی مربوط به لوله کشی آب سرد و آب گرم رابیان […]
سپتامبر 27, 2018

جوشکاری لوله با الکترود دستی

جوشکاری لوله با الکترود دستی در دهه های اخیر، صنعت نفت و گازبه دلیل اهمیت بالایی که دارند تبدیل به یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد […]
اکتبر 1, 2018

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی هدفهاى رفتارى:در پاىان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند: 1ــ لوله های پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٢ــ فیتینگ های پُلی پروپیلنی را تعرىف کند. ٣ــ ابزارهای اتصال لوله ها و فیتینگ پُلی پروپیلنی را توضیح دهید ٤ــ اتصال لوله و فیتینگ پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٥ــ نکات مهم مراحل اجراىی اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی  را تعریف کند ٦ــ لوله و فیتینگ و پُلی پروپیلنی را به یکدیگر اتصال دهد. ٢ــ اتصال لوله و فیتینگ های پلی […]
اکتبر 4, 2018

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی مقاله پیش رو در مورد آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی ، برای مشاهده مطالب با ما همراه […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش