مهر 14, 1397
انواع لوله های صنعتی

انواع لوله های صنعتی

انواع لوله های صنعتی لوله وانواع آن لوله مهمترین قسمت از مجموعهpiping میباشند که بخش اعظم کار را به خود اختصاص میدهند و از انواع متنوعی […]
تیر 29, 1398
لوله های فلزی

لوله های فلزی

لوله های فلزی در مقاله لوله فلزی ، با شروع زندگی شهر نشینی چگونگی توزیع آب به داخل ساختمان نیز یکی از مسایل مهمی بود که […]
مهر 14, 1398

لوله های فلزی

لوله های فلزی با شروع زندگی شهر نشینی ، چگونگی توزیع آب به داخل ساختمان نیز یکی از مسائل مهمی بود که معماران ، مهندسین ساختمان […]
تماس - بخش فروش