فروردین 27, 1397
لوله بزرگ فاضلابی

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب مقدمه شرکت Freedonia در سال  1985 در ایالات متحده امریکا تأسیس شده و در زمینه انجام پروژه های تحقیقات […]
تیر 27, 1397
بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب

بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب

بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب فاکتورهای مهم در خوردگی لوله عبارتند از دما،  ،pHمیزان قلیایی بودن، میزان کلسیم، کلر، سولفات، ترکیبات […]
تماس - بخش فروش