فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
شیر فلکه

شیر فلکه

انواع شیر فلکه شیر فلکه صنعت آب را به انواع زیر میتوان تقسیم نمود. ابتدا در ذیل تقسیم بندی کلی آورده شده و سپس بـه جزییـات […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۷
شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیر فلکه

شیر فلکه شیر فلکه صنعت آب را به انواع زیر میتوان تقسیم نمود. ابتدا در ذیل تقسیم بندی کلی آورده شده و سپس بـه جزییـات بـیشتـر […]
مرداد ۹, ۱۳۹۷
شير فلکه چدنی

طرح تولید شیر فلکه چدنی

طرح تولید شیر فلکه چدنی مقدمه   مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی اسـت کـه قبـل از اجـرای طـرح هـای سـرمایه گـذاری اقتصادی انجام میگیرد. در  این مطالعات از […]
تماس - بخش فروش