فروردین 20, 1397
شیر فلکه

شیر فلکه

انواع شیر فلکه شیر فلکه صنعت آب را به انواع زیر میتوان تقسیم نمود. ابتدا در ذیل تقسیم بندی کلی آورده شده و سپس بـه جزییـات […]
تیر 17, 1397
شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیر فلکه

شیر فلکه شیر فلکه صنعت آب را به انواع زیر میتوان تقسیم نمود. ابتدا در ذیل تقسیم بندی کلی آورده شده و سپس بـه جزییـات بـیشتـر […]
مرداد 9, 1397
شير فلکه چدنی

طرح تولید شیر فلکه چدنی

طرح تولید شیر فلکه چدنی مقدمه   مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی اسـت کـه قبـل از اجـرای طـرح هـای سـرمایه گـذاری اقتصادی انجام میگیرد. در  این مطالعات از […]
تماس - بخش فروش