1 خرداد 1399

سیستم انکراژ

سیستم انکراژ انکرهــا جهــت اتصــال آویــز راد بــه ســقف یــا پایــه پروفیــل بــه ســازه بتنــی یــا فــولادی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــولات در دو […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش