خرداد ۱, ۱۳۹۹
سیستم انکراژ

سیستم انکراژ

سیستم انکراژ انکرهــا جهــت اتصــال آویــز راد بــه ســقف یــا پایــه پروفیــل بــه ســازه بتنــی یــا فــولادی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــولات در دو […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش