1 خرداد 1399
سیستم انکراژ

سیستم انکراژ

سیستم انکراژ انکرهــا جهــت اتصــال آویــز راد بــه ســقف یــا پایــه پروفیــل بــه ســازه بتنــی یــا فــولادی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــولات در دو […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش