قطعه لوله کوتاه شده

اکتبر 10, 2018
موقعيت بهينه قطعه لوله کوتاه شده

موقعیت بهینه قطعه لوله کوتاه شده

موقعیت بهینه قطعه لوله کوتاه شده 3-8اصول طراحی و اندازه گیری اتصال های سرکاسه ای مهارکننده نیروی طولی ورقه کار DVGW , GW368الزامات ذیل را در […]
تماس - بخش فروش