فیتینگ پلی پروپیلنی

اکتبر 1, 2018

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی هدفهاى رفتارى:در پاىان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند: 1ــ لوله های پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٢ــ فیتینگ های پُلی پروپیلنی را تعرىف کند. ٣ــ ابزارهای اتصال لوله ها و فیتینگ پُلی پروپیلنی را توضیح دهید ٤ــ اتصال لوله و فیتینگ پُلی پروپیلنی را شرح دهد. ٥ــ نکات مهم مراحل اجراىی اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی  را تعریف کند ٦ــ لوله و فیتینگ و پُلی پروپیلنی را به یکدیگر اتصال دهد. ٢ــ اتصال لوله و فیتینگ های پلی […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش