اکتبر 14, 2018

نيروهای برشی لوله ها

نيروهای برشی لوله ها فشار داخلي فشار داخلي بزرگترين فشار كاري سيستم عمل كننده ( MDPCياMDPA )است. لذا فشار آزمون سيستم  (STPطبق تعريف در EN773و EN805) صورت […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش