مهر 22, 1397
نيروهاي برشي لوله ها

نیروهای برشی لوله ها

نیروهای برشی لوله ها فشار داخلی فشار داخلی بزرگترین فشار کاری سیستم عمل کننده ( MDPCیاMDPA )است. لذا فشار آزمون سیستم  (STPطبق تعریف در EN773و EN805) صورت […]
تماس - بخش فروش