استاندارد و کد در لوله های فولادی

مرداد 23, 1397
تجزيه وتحليل تنش ها درلوله هاي تحت فشار

استاندارد و کد در لوله های فولادی

استاندارد و کد در لوله های فولادی استاندارد و کد (Standard & code) الف-استانداردها مدارکی هستند که درآنها روش ساخت وآزمایش درج شده است. درصنعت نفت […]
تماس - بخش فروش